ΤΕΙ Κρήτης: 3 Προσλήψεις Επιστημονικών Συνεργατών

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει τρεις (3) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Utilising Pay As You Throw Systems and Autonomous Composting Units for Biowastes Management in Touristic Areas-BIOWASTE», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG V-B BALKAN-MEDITERRANEAN 2014-2020, (κωδ. έργου: 80485), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:

Σκοπός του έργου BIOAWASTE είναι η προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών (Πληρώνω Όσο Πετώ, ΠΟΠ – Pay As You Throw, PAYT – και Αυτόνομοι Μηχανικοί Κομποστοποιητές, ΑΜΚ), με στόχο να ενισχυθεί η διαχείριση των στερεών αποβλήτων που σχετίζονται με θέματα, όπως: συστήματα διαλογής στην πηγή και συστήματα αντιμετώπισης βιοαποβλήτων, κυρίως σε μονάδες φιλοξενίας. Το έργο περιλαμβάνει :
– Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος (Πληρώνω Όσο Πετώ – ΠΟΠ) – Pay As You Throw (PΑΥΤ),
– Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία Αυτόνομων Μηχανικών Κομποστοποιητών (ΑΜΚ).

ΘΕΣΕΙΣ:

Πτυχιούχος Οικονομολόγος ή ισότιμου/ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σχολής αντίστοιχης ειδικότητας / 1 (άτομο)
Πτυχιούχος Μηχανικός ή ισότιμου/ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σχολής αντίστοιχης ειδικότητας / 1 (άτομο)
Πτυχιούχος Τεχνολόγος Γεωπόνος ή ισότιμου/ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σχολής αντίστοιχης ειδικότητας / 1 (άτομο)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση σύναψης σύμβασης εργασίας (βλέπε Παράρτημα)
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών όπου προβλέπεται
4. Αντίγραφα λοιπών τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας/εμπειρίας, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό*. Διευκρινίζεται ότι βάσει του άρθρου 1 παρ. 2β του Ν. 4250/2014 φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου δεν απαιτείται να είναι επικυρωμένα, όμως η υπηρεσία δύναται να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχό τους. Επίσης φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά εφόσον έχουν προηγουμένως έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Το ίδιο ισχύει και για έγγραφα της αλλοδαπής, τα οποία πρέπει να συνοδεύονται και από επίσημη μετάφραση. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τον υποχρεωτικό ή άλλο έλεγχο ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα φωτοαντίγραφα, πέραν των προβλεπόμενων από τον Νόμο 1599 / 1986 κυρώσεων, προβλέπεται και η ανάκληση της πράξης για την οποία έγινε η υποβολή των εν λόγω φωτοαντιγράφων.
5. Ειδικότερα για τους φοιτητές/τριες (Προπτυχιακούς ή Μεταπτυχιακούς) απαιτείται Βεβαίωση Σπουδών του τμήματος στο οποίο φοιτούν.
*Αποδεικτικά στοιχεία απόδειξης επαγγελματικής εμπειρίας:
Α. Για την απόδειξη επαγγελματικής εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα:
Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Εφόσον από τη βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει η εξειδικευμένη εμπειρία, απαιτείται η προσκόμιση σύμβασης ή δελτίου παροχής υπηρεσιών που να καλύπτει ενδεικτικώς τη διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Β. Για την απόδειξη επαγγελματικής εμπειρίας στο δημόσιο τομέα:
Βεβαίωση του φορέα απασχόλησης ή/και σύμβαση με το φορέα απασχόλησης, από όπου να αποδεικνύεται το χρονικό διάστημα και το αντικείμενο απασχόλησης.

Για να δείτε όλη τη προκήρυξη ΕΔΩ