26 Άτομα στο Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ- ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά είκοσι έξι (26) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού , που εδρεύει στον Δήμο Αγίων Αναργύρων -Καματερού, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: «εκμάθηση Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών», «Θεατρικό Παιχνίδι» και «Παροχή Υπηρεσιών Άθλησης», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. Στο πλαίσιο των έργων αυτών θα απασχοληθούν ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ) / 3 Άτομα

ΠΕ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΜΨΥΧΩΤΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ & ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ) / 3 Άτομα

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ) / 4 Άτομα

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ ΠΙΝΓΚ- ΠΟΝΓΚ) / 1 Άτομο

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ – ΤΕΝΙΣ ) / 3 Άτομα

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ) / 2 Άτομα

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΑΕΡΟΒΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ) / 5 Άτομα

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ) / 3 Άτομα

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ) / 1 Άτομο

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ – ΒΟΛΕΥ) / 1 Άτομο

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως , είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή , στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Λ. Δημοκρατίας 61, ΤΚ 13561 Άγιοι Ανάργυροι απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Γραφείο Μητρώου και Διαδικασιών Προσωπικού, υπ’ όψιν κας Ευαγ. Μπάστα (τηλ. Επικοινωνίας: 2132023688).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο κτίριο του Παλαιού Δημαρχείου επί της Λ. Δημοκρατίας & Ι. Μέρλα, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:
α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση·
β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή:Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Μίσθ. Έργου (ΣΜΕ)·
γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής:
Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων  Μίσθ. Έργου (ΣΜΕ)·

Όλη η προκήρυξη ΕΔΩ