Ωδείο Αμαρουσίου: Προσλήψεις 4 Καθηγητών

Την πρόσληψη έως τεσσάρων (4) καθηγητών μουσικής, με σύμβαση μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.) διάρκειας μέχρι 30-06-2018, για τη λειτουργία των μουσικών τμημάτων του Δημοτικού Ωδείου Αμαρουσίου, με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους, με τις κάτωθι συγκεκριμένες ειδικότητες:

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΠΙΑΝΟΥ 1 Άτομο
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΙΘΑΡΑΣ 2 Άτομα
ΜΑΕΣΤΡΟΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ 1 Άτομο

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο (με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ ή Α.Τ.) από αυτούς πρόσωπο, στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Δήμου Αμαρουσίου (οδός Βασ. Σοφίας αρ. 85, τηλ. επικοινωνίας : 210-8056314 κατά τις ώρες από 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.), από την Παρασκευή 02-03-2018 και για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως και την 12-03-2018.

Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση συστημένης αποστολής των δικαιολογητικών μέσω ΕΛ.ΤΑ. ή εταιρείας ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ημερομηνία αποστολής εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.
Για πληροφορίες σχετικά με την κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών και γενικότερα για τη διαδικασία της προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210-8056314-5 καθημερινά, στις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. Η παρούσα ανακοίνωση-προκήρυξη θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων των γραφείων της Επιχείρησης και του Δήμου Αμαρουσίου (Δημαρχείο: οδός Βασ. Σοφίας αρ. 9 & Δ. Μόσχα, 2ος όροφος και ισόγειο αντίστοιχα), καθώς και του Κέντρου Τέχνης & Πολιτισμού (οδός Βασ. Σοφίας αρ. 85, 1ος όροφος, Μαρούσι), καθώς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμαρουσίου: www.maroussi.gr.

Όλη η προκήρυξη ΕΔΩ