68 Προσλήψεις στο Δήμο Χαλανδρίου

Ο Δήμος Χαλανδρίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα οκτώ  ( 68 ) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Χαλανδρίου  που εδρεύει στο Χαλάνδρι Ν. Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης
Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός
ατόμων
100 Δ. Χαλανδρίου
[Για την κάλυψη των αναγκών της
Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης
ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΥΕ Εργατών/τριών καθαριότητας και ανακύκλωσης 8 ΜΗΝΕΣ 36
101 Δ. Χαλανδρίου
[Για την κάλυψη των αναγκών της
Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης
ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων
[Με επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ (C) κατηγορίας-
Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]
8 ΜΗΝΕΣ 10
102 Δ. Χαλανδρίου
[Για την κάλυψη των αναγκών της
Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης
ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΔΕ Χειριστών/τριών  Μηχανημάτων Έργων καλαθοφόρου
(Ομάδας Γ΄τάξη Γ΄)
8 ΜΗΝΕΣ 1
103 Δ. Χαλανδρίου
[Για την κάλυψη των αναγκών της
Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης
ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΔΕ Χειριστών/τριών  Πλυντηρίου Κάδων με δίπλωμα οδήγησης
[Γ΄ (C)  Κατηγορίας
8 ΜΗΝΕΣ 3
104 Δ. Χαλανδρίου
[Για την κάλυψη των αναγκών της
Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης
ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΔΕ Χειριστών/τριών  Μηχανημάτων Έργων Σαρώθρου
(Ομάδας  Ι΄ Τάξης Γ΄)
8 ΜΗΝΕΣ 3
105 Δ. Χαλανδρίου
[Για την κάλυψη των αναγκών της
Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης
ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΔΕ Ηλεκτρολόγων αυτοκινήτων και μηχανημάτων έργων 8 ΜΗΝΕΣ 1
106 Δ. Χαλανδρίου
[Για την κάλυψη των αναγκών της
Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης
ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΔΕ Μηχανοτεχνιτών αυτοκινήτων (φρεναδόρος βαρέων οχημάτων) 8 ΜΗΝΕΣ 1
107 Δ. Χαλανδρίου
[Για την κάλυψη των αναγκών της
Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης
ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών (μονταδόροι) 8 ΜΗΝΕΣ 2
108 Δ. Χαλανδρίου
[Για την κάλυψη των αναγκών της
Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης
ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΔΕ Μηχανοτεχνιτών αυτοκινήτων (υδραυλικών συστημάτων υψηλής πίεσης) 8 ΜΗΝΕΣ 1
109 Δ. Χαλανδρίου
[Για την κάλυψη των αναγκών της
Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης
ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΥΕ Φυλάκων 8 ΜΗΝΕΣ 5
110 Δ. Χαλανδρίου
[Για την κάλυψη των αναγκών της
Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης
ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΔΕ Χειριστών /τριών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 8 ΜΗΝΕΣ 2
111 Δ. Χαλανδρίου
Για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων 8 ΜΗΝΕΣ 1
112 Δ. Χαλανδρίου
Για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΕ Ηλεκτρολόγων μηχανικών 8 ΜΗΝΕΣ 2

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15234 απευθύνοντάς την στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού, Τμήμα Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού, υπόψιν κας. Ε. Κορομάντζου (τηλ. επικοινωνίας: 2132023865, 862, 870). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ΠΙΝΑΚΑ Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης). Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Χαλανδρίου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Για περισσότερα σχετικά με την προκήρυξη ΕΔΩ