Πάντειο Πανεπιστήμιο: 4 Προσλήψεις σε Πρόγραμμα

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ σύμφωνα με την από 16/02/2018 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού υλοποιεί την πράξη «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Φοιτητικής Μέριμνας του Πάντειου Πανεπιστημίου» και κωδικό ΟΠΣ 5011017 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)
Η πράξη στοχεύει στην αναβάθμιση των ήδη υπαρχουσών, αλλά και στη δημιουργία νέων δομών για την υποστήριξη και την ενίσχυση των φοιτητών/τριών του Παντείου Πανεπιστημίου που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, με απώτερο σκοπό την υποστήριξή τους στην έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών τους.
Πιο συγκεκριμένα, θα υλοποιηθούν οι εξής δράσεις:
Α. Ενίσχυση της υπηρεσίας προσβάσιμων συγγραμμάτων της Βιβλιοθήκης (εμπλουτισμός της διαθέσιμης συλλογής προσβάσιμων τεκμηρίων και της ψηφιακής βιβλιοθήκης Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών AMELib)
Β. Δημιουργία Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης
Γ. Υλικοτεχνικές παρεμβάσεις υποστήριξης φοιτητών ΑΜΕΑ (βελτίωση και αναβάθμιση προσβασιμότητας στους χώρους του Πανεπιστημίου).
Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, εξειδικευμένο προσωπικό (4 άτομα) από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-12-2018 με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του προγράμματος, ως εξής:

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Προθεσμία Υποβολής
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στη Γραμματεία του ΕΛΚΕ στο 210-9201514 από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09.00-15.00.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (http://elke.panteion.gr ) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/).
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν εντός δεκαπέντε (15) ημερών, στο πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφόρος Συγγρού 136, Καλλιθέα, τηλ. επικοινωνίας 210 – 9201514 κα Γ. Λιάτσου) ή να αποσταλούν με κούριερ ή ταχυδρομικώς αποκλειστικά με συστημένη επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση:
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 136,
Τ.Κ. 17671, ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Επιπροσθέτως στο φάκελο θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφεται η ένδειξη για την πράξη:
«Υποστήριξη Παρεμβάσεων Φοιτητικής Μέριμνας του Πάντειου Πανεπιστημίου» και κωδικό ΟΠΣ 5011017. που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
Αιτήσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται αποδεκτές.
Η σφραγίδα του κούριερ ή ταχυδρομείου αποτελεί απόδειξη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.
Υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων) δικαιούται να προσφύγει την Επιτροπή Ερευνών εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της σχετικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4485/2017. H απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων κοινοποιείται με την ανάρτηση της στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ιστότοπο του Ε.Λ.Κ.Ε. Παντείου Πανεπιστημίου (στην ηλεκτρονική διαδρομή ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης)
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των συνυποψηφίων του κατόπιν γραπτής αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 ( ΦΕΚ Α’ 45/9.3.1999)

Περισσότερα σχετικά με δικαιολογητικά και κριτήρια αξιολόγησης ΕΔΩ