8 Θέσεις στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Έρευνα, Εκπαίδευση και Υποδομές ο τριγωνισμός των αξόνων στρατηγικής ανάπτυξης του ΕΚΚΕ (REDI)» με κωδικό ΟΠΣ 5002378, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Στρατηγική Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2017ΣΕ14510003 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

ΘΕΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσονται οκτώ (8) θέσεις έκτακτου προσωπικού το οποίο θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών μέσω σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση στην Πράξη.
Αναλυτική περιγραφή των θέσεων με τον αντίστοιχο κωδικό κάθε θέσης παρατίθεται στον Πίνακα του Παραρτήματος.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το αντικείμενο του έργου του έκτακτου προσωπικού το οποίο θα απασχοληθεί στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης παρατίθεται στον Πίνακα του Παραρτήματος για κάθε θέση.
Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου κάθε θέσης, καθώς και τα παραδοτέα που σχετίζονται με αυτή, θα αποτυπωθούν στις συμβάσεις που θα συναφθούν ανάμεσα στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και το επιλεγέν προσωπικό.
Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος των παραδοτέων του έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Υπεύθυνο της Πράξης.

ΑΜΟΙΒΕΣ

Οι συνολικές αμοιβές του έκτακτου προσωπικού διαμορφώνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία και είναι ανάλογες των προσόντων των επιλεγέντων υποψηφίων και της διάρκειας απασχόλησής τους και μέχρι του ύψους του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου.
Η συνολική αμοιβή για κάθε μια από τις θέσεις της παρούσας πρόσκλησης αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος και περιλαμβάνει όλες τις νόμιμες κρατήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών όπου αυτές προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια των συμβάσεων που θα συναφθούν ανάμεσα στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και το επιλεγέν προσωπικό παρατίθεται στον Πίνακα του Παραρτήματος για κάθε μία από τις θέσεις της παρούσας
πρόσκλησης.
Οι συμβάσεις δύνανται να ανανεωθούν ή να παραταθούν χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης,
μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.
Ο εκτιμώμενος χρόνος έναρξης των έργων είναι η 2 Μαΐου 2018.

ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ως τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού για όλες τις θέσεις ορίζεται η έδρα Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, Κρατίνου 9 και Αθηνάς.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 30 (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ)
Δημοσιεύσεις σχετικές με έρευνες αγοράς και δημοσκοπήσεις.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 39 (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ)
Υποψήφιος Διδάκτορας ή Διδάκτορας στις πολιτικές ή/και οικονομικές επιστήμες ή/και τη στατιστική.
Επαγγελματική εμπειρία στην στατιστική ανάλυση.
Τεκμηριωμένη ερευνητική εμπειρία στις κοινωνικές επιστήμες
Επιστημονικές δημοσιεύσεις.
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 39 (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ –ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ)
Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 41 (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ – ΧΩΡΟΤΑΚΤΗΣ)
Βασικός τίτλος σπουδών Αρχιτέκτονα Μηχανικού με ειδίκευση στη χωροταξία.
Διδακτορικός τίτλος σπουδών με συνάφεια στους τουριστικούς προορισμούς Επιστημονικές δημοσιεύσεις στον Τουρισμό.
Επαγγελματική εμπειρία σε θέματα δημόσιων πολιτικών για τον τουρισμό και τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη
Τεκμηριωμένη ερευνητική εμπειρία σε αντικείμενα τουριστικών προορισμών και ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
Τεκμηριωμένη Εμπειρία στην διαχείριση και εκτέλεση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων.
Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια ή συμπόσια ή ημερίδες.
Καλή γνώση της Αγγλικής.
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 41 (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ – ΧΩΡΟΤΑΚΤΗΣ)
Καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 42 (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
Διδακτορικός τίτλος σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων με ειδίκευση στο
Τουριστικό Μάρκετινγκ.
Επιστημονικές δημοσιεύσεις στον Τουρισμό.
Τεκμηριωμένη ερευνητική εμπειρία στον βιώσιμο τουρισμό και τα τουριστικά προϊόντα.
Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια ή συμπόσια ή ημερίδες.
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 42 (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
Καλή γνώση της Αγγλικής.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 44 (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ)
Διδακτορικός τίτλος σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων με ειδίκευση στον Τουρισμό ειδικού ενδιαφέροντος.
Επιστημονικές δημοσιεύσεις στον Τουρισμό.
Τεκμηριωμένη ερευνητική εμπειρία στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού.
Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια ή συμπόσια ή ημερίδες.
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 44 (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ)
Πολύ καλή ή Άριστη γνώση της Αγγλικής.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 47 (ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΛΟΓΟΣ)
Βασικός τίτλος σπουδών στις ανθρωπιστικές επιστήμες.
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στις πολιτισμικές επιστήμες.
Πολύ καλή ή άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Τεκμηριωμένη εμπειρία στην διαχείριση και υποστήριξη υπηρεσιών και ερευνητικών έργων.
Αποδεδειγμένη εμπειρία στη συγγραφή και δημοσίευση πολιτισμικών κειμένων.
Άριστη γνώση MS Office (Word, Excel).
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 47 (ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΛΟΓΟΣ)
Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
Συνεργασία με πολιτισμικές ομάδες.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 48 (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ)
Βασικός τίτλος σπουδών Πληροφορικής ή Θετικών Επιστημών.
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Πληροφορική.
Τεκμηριωμένη ερευνητική εμπειρία σε αντικείμενα που αφορούν τον Τουρισμό
Τεκμηριωμένη Εμπειρία στην διαχείριση και εκτέλεση υπηρεσιών και χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων.
Πολύ καλή ή Άριστη γνώση της Αγγλικής.
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 48 (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ)
Συμμετοχή-οργάνωση σε επιστημονικά συνέδρια ή συμπόσια ή ημερίδες ή εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με τον Τουρισμό.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 49 (ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ)
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Πολιτική Επιστήμη ή/και τις ΔιεθνείςΣπουδές.
Εκπαιδευτική ή/και επαγγελματική εξειδίκευση στη Δημόσια Διοίκηση και ιδίως στην Τουριστική Οικονομία και Ανάπτυξη.
Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην ενασχόληση με ειδικές μορφές στον Τουρισμό και στη χάραξη και υλοποίηση δημόσιων πολιτικών.
Τεκμηριωμένη Εμπειρία στην διαχείριση και εκτέλεση υπηρεσιών στις ειδικές μορφές τουρισμού και ιδίως του ιαματικού.
Πολύ καλή ή Άριστη γνώση της Αγγλικής.
Αποδεδειγμένη ικανότητα ανάλυσης πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων.
Γνώση MS Office (Word, Excel).
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 49 (ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ)
Πολύ καλή ή Άριστη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.

Η επιλογή των υποψηφίων για κάθε θέση πραγματοποιείται μετά από βαθμολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων αναλόγως με τις ειδικές απαιτήσεις της κάθε θέσης.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα καλέσει τους τρεις (3) επικρατέστερους εκ των υποψηφίων σε προσωπική συνέντευξη, προκειμένου να σχηματίσει πλήρη άποψη για την αξιολόγησή τους.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την πρότασή τους, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς, σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την Πράξη «Έρευνα, Εκπαίδευση και Υποδομές: ο τριγωνισμός των αξόνων στρατηγικής ανάπτυξης του ΕΚΚΕ (REDI)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002378 και τη θέση: (αναγράφεται ο κωδικός της θέσης), στη διεύθυνση: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Γραφείο Πρωτοκόλλου, 8ος όροφος), Κρατίνου 9 και Αθηνάς, 105 52 Αθήνα, μέχρι και την Τρίτη 13/03/2018 και ώρα 14.30

Περισσότερα σχετικά με δικαιολογητικά και κριτήρια αξιολόγησης ΕΔΩ