Προσλήψεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α

ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών(3) ετών, που μπορεί να ανανεώνεται, για την κάλυψη αναγκών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), όπως αναλυτικά αναφέρονται αυτές στον παρακάτω «ΠΙΝΑΚΑ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ/ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ».

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΘΕΣΕΩΝ.

Αποστολή του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) αποτελεί ο διαρκής εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, κεντρικής και περιφερειακής, του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης της α ́ και β ́ βαθμίδας, με την άσκηση στρατηγικών δράσεων ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της, μελέτης των δομών και των διαδικασιών της, καθώς και της υποστήριξης μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων των μέσων και μεθόδων της λειτουργίας της.
Οι υποψήφιοι/ες για τις θέσεις ΕΕΠ Διοίκηση Οργανώσεων και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού με έμφαση σε θέματα Εκπαίδευσης (κωδ. 10001), Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Διεθνείς Συνεργασίες στο χώρο της εκπαίδευσης (κωδ. 10002) και Νομικού με εξειδίκευση στο Διοικητικό ή Συνταγματικό ή Ευρωπαϊκό Δίκαιο (κωδ. 10003) πρόκειται να απασχοληθούν:
Στο σχεδιασμό των επιμορφωτικών προγραμμάτων για στελέχη της δημόσιας διοίκησης, στην εκπόνηση ειδικών μελετών και ερευνών και στις επιστημονικές δραστηριότητες που κατά καιρούς αναλαμβάνει το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (επιστημονική ευθύνη συνεδρίων, συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού και διεθνείς οργανισμούς, κ.λπ.). Στην ανίχνευση και καταγραφή των εκπαιδευτικών αναγκών, υλοποίηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης.
Ειδικότερα:
1. Διοίκηση Οργανώσεων και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (με έμφαση σε θέματα Εκπαίδευσης)
Η ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού ως μοχλός της διοίκησης των οργανώσεων αποτελεί ένα από τα κύρια αντικείμενα διδασκαλίας στο πλαίσιο της Εισαγωγικής εκπαίδευσης που παρέχει η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και της επιμόρφωσης των δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών που εξασφαλίζει το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης και η αποκεντρωμένη δομή του το ΠΙΝΕΠΘ.
2. Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Διεθνείς Συνεργασίες στο χώρο της εκπαίδευσης
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ως στρατηγικός φορέας ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης, στηρίζει τις παρεμβάσεις του στην εκπαίδευση και επιμόρφωση των υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και έχει ανάγκη από επιστημονικό προσωπικό που θα εξασφαλίζει τη συμμετοχή του στις σχετικές δραστηριότητες. Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. οφείλει να διοργανώνει και να υλοποιεί επιμορφωτικές δράσεις που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς και έχουν ως αντικείμενο την σύμπραξη των ελληνικών εκπαιδευτικών μονάδων στα εκπαιδευτικά προγράμματα.
3. Νομικού με εξειδίκευση στο Διοικητικό ή Συνταγματικό ή Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Οι ανάγκες του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση μαθημάτων-σεμιναρίων με αντικείμενο το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την δράση της δημόσιας διοίκησης και διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων των χρηστών της. Η επιμόρφωση σε θέματα νομιμότητας και διαφάνειας, τήρησης των διοικητικών διαδικασιών, συμμόρφωσης της διοίκησης σε δεσμεύσεις που προκύπτουν από το Ενωσιακό Δίκαιο, αλλά και υποστήριξης των διαρκώς διευρυνόμενων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, απαιτεί εξειδίκευση είτε σε ένα από τους δυο σπουδαιότερους κλάδους του Δημόσιου Δικαίου (Συνταγματικό Δίκαιο και Διοικητικό Δίκαιο) είτε στο ευρωπαϊκό δίκαιο.

Προσλήψεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τη σχετική «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ». Πρόκειται για το ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ με την ένδειξη Ε.Ε., το οποίο μπορούν να αναζητήσουν στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της διαδρομής:
Πολίτες > Έντυπα – Διαδικασίες > Διαγωνισμών ΑΣΕΠ > Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό > Διαθέσιμα Έντυπα -Έντυπο ΑΣΕΠ Ε.Ε.
Η αίτηση απευθύνεται στο ΑΣΕΠ και υποβάλλεται μόνο ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, μέχρι την 5η Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα, στην ακόλουθη διεύθυνση:
Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη
1Ε/2018
Κατηγορία: Ε.Ε.Π.
Τ.Θ. 14 308
Αθήνα Τ.Κ. 115 10
Η αίτηση με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά εσωκλείεται σε απλό φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (διανέμεται από τα ΕΛ.ΤΑ). Το εμπρόθεσμο της αιτήσεως κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. Η αίτηση επέχει θέση υπευθύνου δηλώσεως του άρθρου 8 ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
Επισημαίνεται ειδικώς ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσέξουν ιδιαιτέρως την ορθή συμπλήρωση του εντύπου της αιτήσεώς τους ώστε αυτή:
α) Να είναι πλήρης και υπογεγραμμένη και
β) Να ανταποκρίνεται απολύτως, καθόσον αφορά στις επικαλούμενες ιδιότητες και στα προσόντα τους.
Η ευθύνη της σωστής συμπληρώσεως της αιτήσεως είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.
Στην αίτηση ο υποψήφιος πρέπει να επισυνάπτει σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη πιστοποιητικά ή τίτλους και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄ και Γ΄. Αν δεν προσκομισθούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται.
Επίσης αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία ο υποψήφιος που υποβάλλει ανυπόγραφη ή εκπρόθεσμη ή χωρίς το απαιτούμενο παράβολο αίτηση. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση, στην οποία μπορεί να περιλαμβάνονται προτιμήσεις για περισσότερα του ενός γνωστικά αντικείμενα.Στην αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει τη σειρά των προτιμήσεών του κατά γνωστικό αντικείμενο, στη θέση των οποίων επιθυμεί να προσληφθεί. Αν ο υποψήφιος δεν δηλώσει προτίμηση, θεωρείται ότι έχει δηλώσει το σύνολο των γνωστικών αντικειμένων με τη σειρά που αναγράφονται στην προκήρυξη.

Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση ή υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών γίνεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Η νέα αίτηση πρέπει απαραιτήτως να αναγράφει στο επάνω μέρος του εντύπου με μεγάλα γράμματα «ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ή «ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ» αντίστοιχα.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Συνιστάται προς τους υποψηφίους που υποβάλλουν υποψηφιότητα για περισσότερα από ένα γνωστικά αντικείμενα, να καταθέτουν και αντίστοιχο αριθμό φωτοαντιγράφων της αιτήσεως, των δικαιολογητικών και πιστοποιητικών για κάθε ένα από αυτά, για το ταχύτερο της διαδικασίας. Όπου απαιτείται από την παρούσα προκήρυξη δήλωση προσόντος ή ιδιότητας, αυτό δηλώνεται στην «ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» συμμετοχής όταν υπάρχει αντίστοιχη ένδειξη, διαφορετικά δηλώνεται με χωριστή Υπεύθυνη Δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986.
Μπορείτε να βρείτε όλη τη προκήρυξη ΕΔΩ
  • Μοιράσου αυτό το άρθρο με τους φίλους σου στο Facebook (μπορεί κάποιον-α να τον ενδιαφέρει)
  • Ακολουθήστε μας στη σελίδα μας στο Facebook για να ενημερώνεστε καθημερινά για όλες τις νέες θέσεις εργασίας, επιδοτούμενα προγράμματα, νέα που αφορούν το ΕΣΠΑ και την επιχειρηματικότητα ή εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνεται δωρεάν στο email σας όλες τις ανακοινώσεις μας