ΕΣΠΑ: Στήριξη στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις

ΕΣΠΑ Αγροτών

Στήριξη σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις για υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα, στη χρήση ΑΠΕ και την προστασία του περιβάλλοντος (Σχέδια Βελτίωσης)

Παροχή στήριξης για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (γνωστές ως Σχέδια Βελτίωσης) σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και συλλογικά σχήματα. Η στήριξη παρέχεται προκειμένου να υλοποιήσουν επενδύσεις που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της γεωργικής εκμετάλλευσης (Δράση 4.1.1)  και επενδύσεις που συμβάλλουν στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στην προστασία του περιβάλλοντος. (Δράση 4.1.3)

Σε ποιους απευθύνεται

 • Φυσικά πρόσωπα
 • Νομικά πρόσωπα του Εμπορικού Δικαίου
 • Συλλογικά σχήματα του Αγροτικού Συνεταιριστικού Δικαίου όπως ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, αγροτικοί συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών και ΚΟΙΝΣΕΠ

Περίοδος υποβολής

από 21/11/2017 έως 2/4/2018

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στις Δράσεις  πρέπει να υποβάλλουν μία αίτηση στήριξης σε μία μόνο από τις 13 Περιφέρειες της Χώρας. Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο www.ependyseis.gr/mis/  και εν συνεχεία, ως φυσικός φάκελος, στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας (ΔΑΟΚ) του τόπου μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου ή της έδρας του νομικού προσώπου ή του συλλογικού σχήματος.

Είδος ενίσχυσης

Επιχορήγηση / Επιδότηση

Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής για την κάθε κατηγορία δικαιούχων, Φυσικά Πρόσωπα, Νομικά Πρόσωπα του Εμπορικού Δικαίου και Συλλογικά σχήματα του Αγροτικού Συνεταιριστικού Δικαίου, αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 6 της Πρόσκλησης.

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 7 της Πρόσκλησης.

Η χρηματοδότηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου καλύπτεται από τη δημόσια δαπάνη και την ιδιωτική συμμετοχή. Η ενίσχυση (δημόσια δαπάνη) παρέχεται με τη μορφή επιχορήγησης κεφαλαίου επί εξοφλημένων δαπανών που κρίνονται επιλέξιμες από το διοικητικό έλεγχο των αιτήσεων πληρωμής και μπορεί να συνδυαστεί με χρηματοδοτικά εργαλεία. Επίσης, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής υπό προϋποθέσεις (βλ. άρθρο 10 της Πρόσκλησης).

Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού ανά κατηγορία δικαιούχου αναφέρονται, επίσης, στο άρθρο 10 της Πρόσκλησης, ενώ το ποσοστό της ενίσχυσης ανέρχεται έως 85% του αιτούμενου προϋπολογισμού ανάλογα με την κατηγορία δικαιούχου και την Περιφέρεια.

Τι χρηματοδοτείται

Επιλέξιμες επενδύσεις (δαπάνες) για τη Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης»

 • Ίδρυση, μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση, αποπεράτωση και εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών.
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με τη χρήση σπόρου.
 • Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων και περίφραξη φυτειών.
 • Αγορά καινούργιου ανθοκομικού αυτοκινήτου.
 • Αγορά καινούργιου μελισσοκομικού αυτοκινήτου.
 • Αγορά και εγκατάσταση Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, εξοπλισμού επικοινωνιών και γραφείου.
 • Γενικές Δαπάνες, στις οποίες περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη λήψης υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και δε δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από άλλα Μέτρα του ΠΑΑ.

Επιλέξιμες επενδύσεις (δαπάνες) για τη Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος».

 • Επενδύσεις που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ, όπως φωτοβολταϊκά συστήματα συνδεδεμένα ή αυτόνομα, γεωθερμικές αντλίες θερμότητας, αντλίες θερμότητας για παραγωγή θερμικής ενέργειας, ανεμογεννήτριες για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας συνδεδεμένες ή αυτόνομες, καυστήρες βιομάζας, περίφραξη και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των
  επενδύσεων της κατηγορίας.
 • Επενδύσεις που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος όπως, κτιριακές εγκαταστάσεις και λοιπές κατασκευές που είναι απαραίτητες για τη διαχείριση των αποβλήτων υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της γεωργικής εκμετάλλευσης, δεξαμενές (όπως ομογενοποίησης, αερόβιος αντιδραστήρας, αναερόβιος αντιδραστήρας κ.λπ.), η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων της εκμετάλλευσης (όπως διαχωριστήρας,εξοπλισμός βιοαερίου, εξοπλισμός κομποστοποίησης κ.λπ.), η περίφραξη και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων της κατηγορίας.
 • Γενικές Δαπάνες όπου περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη λήψης υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και δε δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από άλλα Μέτρα του ΠΑΑ.

Προϋπολογισμός

€ 316.000.000

Η κατανομή του Προυπολογισμού ανα Περιφέρεια αποτυπώνεται στον πίνακα 1 στο Κεφάλαιο 4 της Πρόσκλησης.

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 (EYE ΠΑΑ)
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41 Αθήνα
Τηλ 210 5275204, 210 5275220, 210 5275203
Φαξ 210 5275268

Ιστοσελίδα δημοσίευσης