Προσλήψεις Ωρομίσθιων στο ΚΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Θέσεις Εργασίας ΚΕΚ Ιωαννίνων

Ο ΟΑΕΔ γνωστοποιεί την υλοποίηση δυο (2) προγραμμάτων κατάρτισης του ∆ήμου Πρεβέζης με τίτλο: ‘’Ηλεκτρονικό εμπόριο – νέες τεχνικές πωλήσεων’’ (διάρκειας 40 ωρών, 2 τμήματα με 25 άτομα).

Ο Οργανισμός προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες σε ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 3 παρ. 2 και 3 του Ν. 2336/95 και άρθρο 16 του Ν. 2643/98), καλεί όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την Τετάρτη 07-02-18 έως και την ∆ευτέρα 12-02-18, MONO με συστημένη επιστολή η με ταχυμεταφορά και ώρα από 8:30 π.μ. έως 13:30 μ.μ., όπως προβλέπονται από την με αριθμ. 191300/4.07.1996 (ΦΕΚ576/τ.Β ́/16.07.1996) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο ΚΕΚ Ιωαννίνων, (3ο χιλ. Ιωαννίνων-Αθηνών, 45500, Ιωάννινα τηλ 26510-48063), για τη δημιουργία πινάκων αξιολόγησης και επιλογής ωρομίσθιων εκπαιδευτικών οι οποίοι θα ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του συγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης και θα καλύπτουν τις ανάγκες των αντίστοιχων θεματικών αντικειμένων.

∆ικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι Εκπαιδευτές οι οποίοι πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσης.

Πληροφορίες για τις ζητούμενες ειδικότητες, τα μαθήματα, την υποβολή αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δίνονται στο ΚΕΚ Ιωαννίνων του ΟΑΕ∆ και στην ιστοσελίδα του ΟΑΕ∆ www.oaed.gr

Για την υλοποίηση του προγράμματος ‘’Ηλεκτρονικό εμπόριο – Νέες τεχνικές πωλήσεων’’ (διάρκειας 40 ωρών 50 άτομα, 2 τμήματα με 25 άτομα), για τις ενότητες:
Ηλεκτρονικό εμπόριο – Νέες τεχνικές πωλήσεων’’ 40 ώρες θεωρία

Προκηρύσσονται οι παρακάτω ειδικότητες εκπαιδευτών:

Οι εκπαιδευτές πρέπει να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ, Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, ειδικοτήτων συναφών με τις θεματικές ενότητες του προγράμματος.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή των εκπαιδευτών είναι η επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών.

ΥΠΟΒΟΛΗ, ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΚΕΚ Ιωαννίνων, (3ο χιλ. Ιωαννίνων- Αθηνών Τετάρτη 07-02-18 έως και την ∆ευτέρα 12-02-18, MONO με συστημένη επιστολή η με ταχυμεταφορά.Κανένα απολύτως δικαιολογητικό δε γίνεται δεκτό μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης.

2. Κατά την παραλαβή, τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην αίτηση του υποψηφίου ελέγχονται και υπογράφονται από τους παραλήπτες ένα προς ένα και αναγράφεται στην αίτηση ο συνολικός αριθμός συνημμένων (σε φύλλα) πλην του φύλλου της αίτησης.

3. Οι παραλήπτες δεν είναι υπεύθυνοι για την πληρότητα των δικαιολογητικών.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται με βάση τα επόμενα κριτήρια:

  • ∆ιδακτική Εμπειρία
  • Επαγγελματική Εμπειρία
  • Παιδαγωγικό Τίτλο
  • Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
  • Βαθμός πτυχίου
  • Οικογενειακή Κατάσταση

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ, ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΚΕΚ Ιωαννίνων, (3ο χιλ. Ιωαννίνων- Αθηνών Τετάρτη 07-02-18 έως και την ∆ευτέρα 12-02-18, MONO με συστημένη επιστολή η με ταχυμεταφορά. Κανένα απολύτως δικαιολογητικό δε γίνεται δεκτό μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης.

2. Κατά την παραλαβή, τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην αίτηση του υποψηφίου ελέγχονται και υπογράφονται από τους παραλήπτες ένα προς ένα και αναγράφεται στην αίτηση ο συνολικός αριθμός συνημμένων (σε φύλλα) πλην του φύλλου της αίτησης

3. Οι παραλήπτες δεν είναι υπεύθυνοι για την πληρότητα των δικαιολογητικών. Γ. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Μπορείτε να δείτε όλη τη προκήρυξη ΕΔΩ και την αίτηση ΕΔΩ

  • Μοιράσου αυτό το άρθρο με τους φίλους σου στο Facebook (μπορεί κάποιον-α να τον ενδιαφέρει)
  • Ακολουθήστε μας στη σελίδα μας στο Facebook για να ενημερώνεστε καθημερινά για όλες τις νέες θέσεις εργασίας, επιδοτούμενα προγράμματα, νέα που αφορούν το ΕΣΠΑ και την επιχειρηματικότητα ή εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνεται δωρεάν στο email σας όλες τις ανακοινώσεις μας