Αναζήτηση 5 Θέσεων για τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου 2018 – 2019

Θέσεις εργασίας Διεθνής Έκθεση Βιβλίου

Ο Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως δώδεκα ανθρωπομήνες, πέντε ατόμων, για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών που αφορούν τον προγραμματισμό και την οργάνωση της 15ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης (Μάιος 2018) και της 16ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης (Μάιος 2019), καθώς και των παράλληλων εκδηλώσεων και εκθέσεων που διεξάγονται στο πλαίσιο αυτών.

Συγκεκριμένα, η πρόσληψη αφορά τον αναφερόμενο παρακάτω, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμό ατόμων με τα αντίστοιχα καθήκοντα και τα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

Η διοργάνωση της 15ης και της 16ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014–2020» (ΟΠΣ 5002343) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο.

Πίνακας Θέσεων Διεθνής Έκθεσης Βιβλίου Α

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο κάθε συνεργάτης αναλαμβάνει, ανά αντικείμενο σύμβασης, ιδίως τα εξής:

1. Διευθυντής 15ης και 16ης ΔΕΒΘ (Α.1).
Έχει ως κύριο αντικείμενο εργασίας το γενικό καλλιτεχνικό σχεδιασμό της διοργάνωσης της 15ης και της 16ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης, καθώς και το συντονισμό (ανάθεση ενεργειών) και την επίβλεψη της Ομάδας Έργου. Ενδεικτικά, ειδικότερα αντικείμενά του είναι: 1. Η διαμόρφωση του συνολικού προγράμματος εκδηλώσεων της Έκθεσης (σε συνεργασία και με τα αρμόδια στελέχη για τις επιμέρους θεματικές) και ιδιαίτερα ο σχεδιασμός του «θεσμού τιμώμενης χώρας» και των ιδιαίτερων θεματικών αφιερωμάτων και εκθέσεων για έλληνες και ξένους συγγραφείς. 2. Η συνεργασία με τους συνδιοργανωτές της Έκθεσης (ΔΕΘ-HELEXPO, έλληνες εκδότες, φορείς εκπροσώπησης, Δήμο Θεσσαλονίκης) για τον επιμερισμό αρμοδιοτήτων και δράσεων. 3. Η επικοινωνία και αναζήτηση συνεργασιών με τον εκδοτικό χώρο στην Ελλάδα και το εξωτερικό και με πολιτιστικούς φορείς, ιδρύματα, πρεσβείες, για την εμπλοκή τους στην οργάνωση. 4. Η πρόσκληση για συμμετοχή ελλήνων και ξένων επισήμων, εκθετών και ομιλητών. 5. Η διατύπωση των απαιτήσεων για το σχεδιασμό και τη διαμόρφωση του εκθεσιακού χώρου. 6. Ο καθορισμός των βασικών αρχών για τη μορφή και το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών και έντυπων προγραμμάτων της Έκθεσης. 7. Η διατύπωση γενικών κατευθύνσεων στον υπεύθυνο δημοσιότητας για το σχεδιασμό της προβολής. 8. Ο απολογισμός της Έκθεσης και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων με στόχο τη βελτίωση της επόμενης διοργάνωσης.

2. Υπεύθυνος Οργάνωσης Παραγωγής Έργου (Α.2).
Έχει ως κύριο αντικείμενο εργασίας την οργάνωση και επίβλεψη υλοποίησης του έργου σε όλα τα στάδιά του. Ενδεικτικά, ειδικότερα αντικείμενά του είναι: 1. Η οργάνωση της συνεργασίας με τους συνδιοργανωτές και τους άλλους συνεργαζόμενους φορείς (για την υλοποίηση των από κοινού δράσεων). 2. Η καθημερινή επικοινωνία με προμηθευτές, εκθέτες, συνεργάτες και ο συντονισμός των ενεργειών των υπεύθυνων επιμέρους θεματικών ή άλλων δράσεων ώστε η παραγωγή του έργου να πραγματοποιείται έγκαιρα, αξιόπιστα και αποτελεσματικά. 3. Η πραγματοποίηση επαφών με έλληνες και ξένους εκθέτες και η οργάνωση των προσκλήσεων και εγγραφών τους (κατάρτιση λίστας). 4. Η οργανωτική επιμέλεια του «θεσμού της τιμώμενης χώρας» και των ιδιαίτερων θεματικών αφιερωμάτων και εκθέσεων για έλληνες και ξένους συγγραφείς (σε συνεργασία με το Διευθυντή). 5. Η διατύπωση των απαιτήσεων σε εκθεσιακούς χώρους και χώρους εκδηλώσεων (πρόγραμμα κάθε αίθουσας, σηματοδότηση, τεχνικός εξοπλισμός κ.ο.κ.), για την ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος κατά τη διάρκεια της Έκθεσης. 6. Η οργάνωση της Ομάδας Έκτακτου Προσωπικού/Εθελοντών. 7. Ο συντονισμός των εμπλεκόμενων ατόμων και η παρακολούθηση της προόδου των εργασιών για την παραγωγή των ηλεκτρονικών και έντυπων προγραμμάτων. 8. Ο τεχνικός απολογισμός του έργου (καταγραφή πεπραγμένων).

3. Καλλιτεχνικός επιμελητής εκθεσιακών χώρων (Α.3).
Έχει ως κύριο αντικείμενο εργασίας: Tην εικαστική και αισθητική σύλληψη της έκθεσης. 2. Tο σχεδιασμό της διαμόρφωσης όλων των χώρων στους οποίους θα αναπτυχθεί η έκθεση. 3. Τη σύνταξη των αναγκαίων προδιαγραφών για τη διαμόρφωσή τους καθώς και για την προμήθεια και τοποθέτηση των επιμέρους κατασκευών. 4. Την παρακολούθηση της υλοποίησης της ανωτέρω διαδικασίας.

4. Υπεύθυνος Διοργάνωσης Πολιτιστικού Προγράμματος (Γ.1).
Στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου οργανώνονται εκδηλώσεις για τους επαγγελματίες του χώρου του βιβλίου (π.χ. συνέδρια, ημερίδες και σεμινάρια σε συγκεκριμένα θέματα που απασχολούν τον κλάδο), καθώς και για το κοινό (π.χ. λογοτεχνικές συναντήσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, συζητήσεις, ειδικά φεστιβάλ). Ο υπεύθυνος για το πολιτιστικό πρόγραμμα επικοινωνεί, ενημερώνει και συνεργάζεται με τους εκδότες και τους φορείς για τη βέλτιστη υλοποίηση των εκδηλώσεων. Ενδεικτικά, ειδικότερα αντικείμενά του είναι: η συγκέντρωση των προτάσεων των ελλήνων εκδοτών, ο σχεδιασμός και η διοργάνωση ειδικών εκδηλώσεων (σεμινάρια, φεστιβάλ, ημερίδες κ.λπ.), η κατάρτιση του συνολικού προγράμματος (όλων των εκδηλώσεων), η πρόταση για την οργάνωση των ειδικών χώρων των εκδηλώσεων (πρόγραμμα και τεχνικός εξοπλισμός), ο έλεγχος κατά τη διάρκεια της Έκθεσης για την ομαλή ροή του προγράμματος. Επίσης, συνεργάζεται με το Διευθυντή για το σχεδιασμό των θεματικών αφιερωμάτων και των εκδηλώσεων που διοργανώνει το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού.
5. Υπεύθυνος Διοργάνωσης Εκδηλώσεων Παιδικού, Εφηβικού, Εκπαιδευτικού βιβλίου (Γ.2). Έχει ως κύριο αντικείμενο εργασίας την παρουσίαση και την προβολή του παιδικού, εφηβικού και εκπαιδευτικού βιβλίου στην Έκθεση. Ο υπεύθυνος αναλαμβάνει, σε συνεργασία με το Διευθυντή, να διαμορφώσει το περιεχόμενο και την παρουσίαση των θεματικών του και να συντονίσει όλες τις δράσεις που απαιτούνται για την οργάνωση και ομαλή λειτουργία των σχετικών περιπτέρων. Ενδεικτικά, ειδικότερα αντικείμενά του είναι: η πρόταση για την διαμόρφωση των ειδικών χώρων, η κατάρτιση του ειδικού προγράμματος των θεματικών περιπτέρων και εκδηλώσεων, η επικοινωνία με τους εκδότες και, γενικά, η εξασφάλιση των απαραίτητων συνεργασιών, οι προσκλήσεις σχολείων της περιοχής και η κατάρτιση του προγράμματος επισκέψεων μαθητών, η επιστασία των θεματικών περιπτέρων κατά τη διάρκεια της Έκθεσης.

ΙΙΙ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΙΙΙ.1 ΓΕΝΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ TΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
2. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.
3. Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή να είναι υπήκοοι χωρών μελών της Ε.Ε., με βασική προϋπόθεση την καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας.
4. Η εμπειρία αποδεικνύεται με πρωτότυπη βεβαίωση ή αντίγραφο από τον εργοδότη, κατάλληλα επικυρωμένο εφόσον ο εργοδότης δεν είναι δημόσιος φορέας, είτε με ένσημα ή βεβαιώσεις του ΙΚΑ. Eίναι δεκτά και απλά ευκρινή φωτοαντίγραφα από πρωτότυπες βεβαιώσεις οι οποίες φέρουν σφραγίδα επικύρωσης από δικηγόρο ή δημόσια αρχή.

ΙΙΙ.2 ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Για την πλήρωση της θέσης: Διευθυντής 15ης και 16ης ΔΕΒΘ (ΚΩΔ. Α.1)
Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα (με προσκόμιση κατάλληλων δικαιολογητικών):
Πρόσωπο με τουλάχιστον πενταετή δημόσια παρουσία και αναγνωρισμένο κύρος στο χώρο του βιβλίου και της λογοτεχνίας, καθώς και με αξιόλογη τριβή με τη διεθνή λογοτεχνία. Είναι επίσης απαραίτητη τουλάχιστον πενταετής εμπειρία στη διοργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων λογοτεχνικού χαρακτήρα.
Έλεγχος στο πλαίσιο συνέντευξης:
• Γνώση του εκδοτικού χώρου (εκδοτικοί οίκοι, συλλογικοί φορείς, θεσμοί κ.λπ.) στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
• Γνώση των σημερινών τάσεων στην αγορά του βιβλίου.
• Εδραιωμένη επικοινωνία με τους επαγγελματίες του χώρου.
• Ικανότητα συντονισμού πολυπληθών ομάδων.
• Ικανότητα αποτελεσματικού σχεδιασμού πολυσύνθετων έργων σε σύντομο χρονικό διάστημα.

2. Για την πλήρωση της θέσης: Υπεύθυνος Οργάνωσης Παραγωγής Έργου (ΚΩΔ. Α.2)
Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα (με προσκόμιση κατάλληλων δικαιολογητικών):
Πτυχιούχος Α.Ε.Ι. με επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση σε τουλάχιστον πέντε (5) ανάλογες διοργανώσεις. Καλή γνώση αγγλικών. Επιθυμητή η γνώση μιας επιπλέον γλώσσας μεταξύ των: γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά.
Έλεγχος στο πλαίσιο συνέντευξης:
• Γνώση του εκδοτικού χώρου (εκδοτικοί οίκοι, συλλογικοί φορείς, θεσμοί κ.λπ.) στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
• Γνώση των σημερινών τάσεων στην αγορά του βιβλίου.
• Εδραιωμένη επικοινωνία με τους επαγγελματίες του χώρου.
• Ικανότητα προφορικής επικοινωνίας και ικανότητα συνεργασίας στο πλαίσιο ομάδας.

3. Για τη πλήρωση της θέσης του Καλλιτεχνικού επιμελητή εκθεσιακών χώρων (ΚΩΔ. Α.3)
Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα (με προσκόμιση κατάλληλων δικαιολογητικών):
Πτυχιούχος Α.Ε.Ι. με 4ετή επαγγελματική εμπειρία στον καλλιτεχνικό σχεδιασμό και την υλοποίηση εκθέσεων πολιτιστικού περιεχομένου εθνικής και διεθνούς εμβέλειας. Καλή γνώση αγγλικών.
Έλεγχος στο πλαίσιο συνέντευξης:
• Ικανότητα προφορικής επικοινωνίας και ικανότητα συνεργασίας στο πλαίσιο ομάδας.
• Γνώση των σύγχρονων τάσεων στον εκθεσιακό σχεδιασμό.

4. Για τη πλήρωση της θέσης: Υπεύθυνος Διοργάνωσης Πολιτιστικού Προγράμματος (ΚΩΔ. Γ.1)
Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα (με προσκόμιση κατάλληλων δικαιολογητικών):
Πτυχιούχος Α.Ε.Ι. με επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση σε τουλάχιστον τρεις (3) ανάλογες διοργανώσεις. Καλή γνώση αγγλικών. Επιθυμητή η γνώση μιας επιπλέον γλώσσας μεταξύ των: γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά.
Έλεγχος στο πλαίσιο συνέντευξης:
• Γνώση του εκδοτικού χώρου (εκδοτικοί οίκοι, συλλογικοί φορείς, θεσμοί κ.λπ.) στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
• Άριστη γνώση ιστορίας της ελληνικής και ξένης λογοτεχνίας.
• Γνώση των σημερινών τάσεων στην αγορά του βιβλίου.
• Ικανότητα προφορικής επικοινωνίας και ικανότητα συνεργασίας στο πλαίσιο ομάδας.

5. Για τη πλήρωση της θέσης: Υπεύθυνος Διοργάνωσης Εκδηλώσεων για το Παιδικό, Εφηβικό, Εκπαιδευτικό Βιβλίο (ΚΩΔ. Γ.2)
Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα (με προσκόμιση κατάλληλων δικαιολογητικών):
Πτυχιούχος Α.Ε.Ι. με επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση σε τουλάχιστον τρεις (3) ανάλογες διοργανώσεις. Καλή γνώση αγγλικών. Επιθυμητή η γνώση μιας επιπλέον γλώσσας μεταξύ των: γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά.
Έλεγχος στο πλαίσιο συνέντευξης:
• Γνώση του εκδοτικού χώρου (εκδοτικοί οίκοι, συλλογικοί φορείς, θεσμοί κ.λ.π.) στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
• Γνώση των σημερινών τάσεων στο παιδικό, εφηβικό και εκπαιδευτικό βιβλίο.
• Ικανότητα προφορικής επικοινωνίας και ικανότητα συνεργασίας στο πλαίσιο ομάδας.

ΙV. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά σχετικό φάκελο, όπου θα αναγράφεται ο κωδικός του αντικειμένου της σύμβασης και ο οποίος θα περιέχει αίτηση συμμετοχής μαζί με τα απαιτούμενα για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων και της εμπειρίας τους δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα (π.χ. βεβαιώσεις εργοδοτών, διπλώματα ξένων γλωσσών, πτυχία κ.λπ.), στα γραφεία του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού στην Αθήνα (Στρατηγού Καλλάρη 50, 154 52 Παλαιό Ψυχικό, Αθήνα), καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 10.00-14.00. Eίναι δεκτά και απλά ευκρινή φωτοαντίγραφα από κάθε είδους έγγραφο δημόσιας αρχής ή από πρωτότυπες βεβαιώσεις οι οποίες φέρουν σφραγίδα επικύρωσης από δικηγόρο ή δημόσια αρχή.

Ο/Η υποψήφιος/α μπορεί να βρει την Αίτηση Συμμετοχής/Υπεύθυνη Δήλωση στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού (βλ. Νέα/Προκηρύξεις).

Η εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων που θα αποσταλούν ταχυδρομικά αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση για ένα συγκεκριμένο κωδικό αντικειμένου σύμβασης. Η σώρευση κωδικών διαφορετικών αντικειμένων σύμβασης σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται με βεβαίωση από τον εργοδότη είτε με ένσημα ή βεβαίωση του ΙΚΑ. Σχετικά με την εγκυρότητα των φωτοαντιγράφων ισχύουν όσα αναφέρονται παραπάνω.

Όλοι οι ξενόγλωσσοι τίτλοι ξένων γλωσσών, σπουδών κ.λπ., καθώς και τυχόν ξενόγλωσσες βεβαιώσεις εργοδοτών, πρέπει να συνοδεύονται από την επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Είναι δεκτές και απλές ευκρινείς φωτοτυπίες από πρωτότυπα πτυχία συνοδευόμενα από επίσημη μετάφραση στην ελληνική, τα οποία φέρουν σφραγίδα επικύρωσης από δικηγόρο ή δημόσια αρχή.

V. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης μαζί με τα αιτούμενα δικαιολογητικά (στα γραφεία του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού) λήγει την Πέμπτη 27 Ιουλίου 2017 και ώρα 14.00.

VI. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων και των δικαιολογητικών τους. Καταρχήν θα ελεγχθεί η εκπλήρωση των προσόντων που αποδεικνύονται με την προσκόμιση κατάλληλων δικαιολογητικών, όπως αναφέρονται παραπάνω, στις αντίστοιχες παραγράφους του κεφαλαίου «ΙΙΙ. Προσόντα Υποψηφίων», και θα αποκλειστούν οι υποψήφιοι που δεν διαθέτουν τα αναφερόμενα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα.

Στη συνέχεια, οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν, βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

Πίνακας Θέσεων Διεθνής Έκθεσης Βιβλίου Β

1. Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή η άσκηση επαγγέλματος στα αντικείμενα που προσδιορίζονται για κάθε κωδικό αντικειμένου σύμβασης στην παρούσα ανακοίνωση. Η συνάφεια της εμπειρίας του υποψηφίου αξιολογείται σε σχέση με την αντίστοιχη περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης όπως ορίζεται στην παρούσα προκήρυξη, με ελάχιστο τις 25 μονάδες, τις οποίες λαμβάνει η στοιχειωδώς συναφής εμπειρία, και μέγιστο τις 100 μονάδες, που λαμβάνει η απολύτως συναφής εμπειρία.
2. Η βαθμολόγηση ως προς το κριτήριο της ξένης γλώσσας αφορά γλώσσα πάνω από το επίπεδο και πέρα από τις ελάχιστες απαιτούμενες, μεταξύ των ακολούθων: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά. Η βαθμολόγηση γίνεται ως εξής: ο υποψήφιος λαμβάνει μονάδες σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί, με μέγιστο όριο τις 10.

Για την απόδειξη της γνώσης ξένων γλωσσών ισχύουν οι πλέον πρόσφατες οδηγίες του ΑΣΕΠ (διαθέσιμες στο: https://www.asep.gr).

Πίνακας Θέσεων Διεθνής Έκθεσης Βιβλίου Γ

3. Σε συνέντευξη θα κληθούν οι 3 επικρατέστεροι ανά αντικείμενο σύμβασης, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης ως προς τα προσόντα που αποδεικνύονται με την προσκόμιση δικαιολογητικών.
Εάν για κάποιο αντικείμενο σύμβασης ο αριθμός των υποψηφίων που δεν έχουν αποκλειστεί είναι μικρότερος των ανωτέρω αναφερομένων, στη συνέντευξη θα κληθούν όλοι οι υποψήφιοι που δεν έχουν αποκλειστεί.

VII. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ

Σύντομη περίληψη της παρούσας θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας και ολόκληρη η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση http://hfc-worldwide.org/athens/, στα γραφεία του Ιδρύματος καθώς και στη Διαύγεια.

Ανάρτηση πινάκων
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει τους πίνακες κατάταξης των επιτυχόντων υποψηφίων στα γραφεία του Ιδρύματος, ενώ θα συνταχθούν αντίστοιχα σχετικά πρακτικά ανάρτησης τα οποία θα υπογραφούν από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Οι πίνακες κατάταξης των επιτυχόντων θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος http://hfc-worldwide.org/athens/, καθώς και στη Διαύγεια. Το πρακτικά αυτά θα αποσταλούν στο τέλος του έτους στο ΑΣΕΠ. Μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων, η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση έργου.
Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει κατ’ ένσταση ελέγχου, που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.

VIII. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν στο Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού ενστάσεις κατά του πίνακα κατάταξης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής του.
Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στα γραφεία του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού στην Αθήνα (Π. Ψυχικό) και για να εξεταστεί πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου σαράντα ευρώ (€40) που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).
Η ένσταση θα κριθεί αμετάκλητα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού εντός 10 εργασίμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής

Ολόκληρη η ανακοίνωση ΕΔΩ

  • Μοιράσου αυτό το άρθρο με τους φίλους σου στο Facebook (μπορεί κάποιον-α να τον ενδιαφέρει)
  • Ακολουθήστε μας στη σελίδα μας στο Facebook για να ενημερώνεστε καθημερινά για όλες τις νέες θέσεις εργασίας, επιδοτούμενα προγράμματα, νέα που αφορούν το ΕΣΠΑ και την επιχειρηματικότητα ή εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνεται δωρεάν στο email σας όλες τις ανακοινώσεις μας