10 Θέσεις Δικαστικών Λειτουργών του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων

Προσλήψεις Δικαστικώ και Δικηγόρων

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προκηρύσσει διαγωνισμό για την πλήρωση δέκα (10) κενών θέσεων δικαστικών λειτουργών Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων στο βαθμό του Παρέδρου.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αθήνα από 29-5-2018 βάσει αναλυτικού προγράμματος που θα καταρτιστεί και θα γνωστοποιηθεί καταλλήλως από τον Πρόεδρο της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, περιλαμβάνει δε γραπτή και προφορική εξέταση στα παρακάτω μαθήματα :
α. Ποινικό Δίκαιο,
β. Ποινική Δικονομία,
γ. Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο (Ουσιαστικό – Δικονομικό) και Κανονισμό Οργανώσεως και Λειτουργίας των Στρατιωτικών Δικαστηρίων και του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου (π.δ 21/2002, ΦΕΚ 12/25-1-2002 τ. Α΄),
δ. Αστικό Δίκαιο,
ε. Συνταγματικό Δίκαιο,
στ. Διοικητικό Δίκαιο,
ζ. Ξένες γλώσσες (προαιρετικά σε μία ή περισσότερες από τις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική και Ιταλική).
Η ανάπτυξη των θεμάτων κατά τη γραπτή εξέταση στα νομικά μαθήματα γίνεται είτε με την υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών στον προσήκοντα κανόνα δικαίου, υπό τύπο δικαστικής απόφασης ή βουλεύματος, είτε με τη μορφή έκθεσης, με στυλό διαρκείας κυανού χρώματος. Εφόσον έχουν τεθεί μόνο πρακτικά θέματα, επιτρέπεται η χρήση νομικών κωδίκων χωρίς σχόλια. Η γραπτή εξέταση στην ξένη γλώσσα συνίσταται σε γραφή καθ’ υπαγόρευση κειμένου 20 έως 30 στίχων από νομικό σύγγραμμα της αντίστοιχης γλώσσας και μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται :
α. Δικαστικοί λειτουργοί,
β. Δικηγόροι που έχουν τουλάχιστον ένα χρόνο δικηγορία,
γ. Όσοι έχουν διατελέσει δικηγόροι ή δικαστικοί λειτουργοί για ένα τουλάχιστον χρόνο,
δ. Πτυχιούχοι νομικού τμήματος ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, εφόσον είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος νομικών ή πολιτικών επιστημών ή κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος των ιδίων επιστημών που απονέμεται από ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής μετά από παρακολούθηση τουλάχιστον ενός έτους μεταπτυχιακών μαθημάτων και εξετάσεις,
ε. Κάτοχοι πτυχίου αμφοτέρων των τμημάτων της Νομικής Σχολής (πολιτικού και νομικού), εφόσον τουλάχιστον το ένα από τα πτυχία αυτά έχουν λάβει με βαθμό τουλάχιστον λίαν καλώς και,
στ. Στρατιωτικοί δικαστικοί γραμματείς και οι κάθε βαθμού δημόσιοι υπάλληλοι, αφού συμπληρώσουν δύο χρόνια υπηρεσίας μετά τη λήψη πτυχίου νομικού τμήματος ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή ένα χρόνο εφ’ όσον έχουν τριετή συνολική υπηρεσία δικαστικού γραμματέως ή δημοσίου υπαλλήλου, αντίστοιχα.

Προσόντα

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν επίσης τα παρακάτω προσόντα :
α. Να είναι Έλληνες το γένος και να έχουν την ελληνική ιθαγένεια. Έλληνας το γένος που δεν έχει την ελληνική Ιθαγένεια είναι δυνατό να διοριστεί δικαστικός λειτουργός, σύμφωνα με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται από ειδικούς νόμους.
β. Να έχουν συμπληρώσει το 27ο έτος και να μην έχουν υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας τους. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, ως ημέρα γέννησης λαμβάνεται εκείνη που αποδεικνύεται από ληξιαρχική πράξη, η οποία έχει συνταχθεί μέσα σε ενενήντα ημέρες το πολύ από την ημέρα της γέννησης. Αν δεν έχει συνταχθεί τέτοια ληξιαρχική πράξη, ως ημέρα γέννησης λαμβάνεται η 30η Ιουνίου του έτους γέννησης. Τότε το έτος γέννησης αποδεικνύεται από τα σχετικά μητρώα του οικείου Δήμου. Αν υπάρχουν περισσότερες εγγραφές στα μητρώα, επικρατεί η χρονικά προγενέστερη, ενώ δικαστικές αποφάσεις που βεβαιώνουν την ηλικία ή διορθώνουν τις σχετικές εγγραφές, δεν λαμβάνονται υπόψη.
γ. Να έχουν το ήθος και το χαρακτήρα που αρμόζει σε δικαστικό λειτουργό. Για το ήθος και το χαρακτήρα του υποψηφίου αποφαίνεται, με αιτιολογημένη απόφασή του, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου που υποβάλλεται στο γραμματέα του οικείου δικαστηρίου, δύο τουλάχιστον μήνες πριν από το χρόνο έναρξης του διαγωνισμού, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 11 :
(1) Το δικαστικό συμβούλιο του Πρωτοδικείου του τόπου κατοικίας του, που συγκροτείται κατά τις διατάξεις του οργανισμού των δικαστηρίων, εάν είναι δικηγόρος, πτυχιούχος των περιπτώσεων δ’ και ε’ της παραγράφου 4 ή δημόσιος
υπάλληλος. Για την εξέταση του ήθους του δημοσίου υπαλλήλου, το δικαστικό συμβούλιο μπορεί να λάβει γνώση των ατομικών εγγράφων του που τηρούνται στην υπηρεσία του.
(2) Το δικαστικό συμβούλιο του στρατιωτικού δικαστηρίου στο οποίο υπηρετεί ο στρατιωτικός δικαστικός γραμματέας ή στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται η υπηρεσία εκείνου που δεν υπηρετεί σε αυτό.
Σε περίπτωση που η απόφαση δεν είναι θετική ή ομόφωνη, το θέμα του ήθους των συγκεκριμένων υποψηφίων δικαστικών λειτουργών παραπέμπεται από το συμβούλιο υποχρεωτικά στο συμβούλιο εφετών ή στο συμβούλιο του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, αντίστοιχα.
δ. Οι άνδρες υποψήφιοι, πλην των στρατιωτικών δικαστικών γραμματέων, να έχουν εκπληρώσει την στρατιωτική τους υποχρέωση ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτή.

Κωλύματα

Δεν μπορεί να λάβει μέρος στο διαγωνισμό, ούτε να διοριστεί :
α. Εκείνος που δεν είναι γραμμένος στα μητρώα αρρένων προκειμένου για άνδρα ή στα δημοτολόγια, προκειμένου για γυναίκα.
β. Εκείνος που στερήθηκε τα πολιτικά του δικαιώματα, με αμετάκλητη καταδίκη και μετά τη λήξη του χρόνου στερήσεως.
γ. Εκείνος που καταδικάστηκε αμετάκλητα σε ποινή στερητική της ελευθερίας μεγαλύτερη από τρεις μήνες για έγκλημα δόλου.
δ. Εκείνος που καταδικάστηκε αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή, για κλοπή (άρθρα 372, 373, 374 ΠΚ), ζωοκλοπή (471 ΠΚ), απάτη (άρθρα 386, 386α ΠΚ), υπεξαίρεση κοινή ή στην υπηρεσία (άρθρα 375, 258 ΠΚ), εκβίαση (άρθρο 385 ΠΚ), πλαστογραφία (άρθρο 216 ΠΚ), πλαστογραφία πιστοποιητικών (άρθρο 217 ΠΚ), πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήμων (άρθρο 218 ΠΚ), ψευδή βεβαίωση και νόθευση
(άρθρο 242 ΠΚ), προσβολή συμβόλων του ελληνικού κράτους (άρθρο 181 ΠΚ), ψευδορκία και ψευδή ανώμοτη κατάθεση (άρθρα 224, 225 ΠΚ), παραπλάνηση σε ψευδορκία (άρθρο 228 ΠΚ), ψευδή καταμήνυση (άρθρο 229 ΠΚ), απιστία δικηγόρου (άρθρο 233 ΠΚ), απιστία περί την υπηρεσία (άρθρο 256 ΠΚ), δωροληψία, δωροδοκία (άρθρα 235, 236, 237 ΠΚ), καταπίεση (άρθρο 244 ΠΚ), παράβαση καθήκοντος (άρθρο 259 ΠΚ), συκοφαντική δυσφήμηση (άρθρο 363 ΠΚ), υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης (άρθρο 220 ΠΚ), υπεξαγωγή εγγράφου (άρθρο 222 ΠΚ), παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου (άρθρο 252 ΠΚ), έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής (άρθρα 336 έως 353 ΠΚ), παραβίαση του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και της προφορικής συνομιλίας (άρθρα 370Α, 370Β, 370Γ ΠΚ), παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, όπλων, πυρομαχικών κλπ, τυχερών παιχνιδιών, εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής, καθώς και για τα υπό του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα (ΣΠΚ) προβλεπόμενα στρατιωτικά εγκλήματα της ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής της σημαίας ή του στρατού, δυσφήμησης ανωτέρου, κλοπής ή υπεξαίρεσης στρατιωτικών πραγμάτων και πλαστογραφίας.
ε. Εκείνος που έχει τεθεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη (δικαστική συμπαράσταση).
στ. Εκείνος που έχει παυθεί οριστικώς από θέση δικαστικού λειτουργού, δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή υπαλλήλου του ευρύτερου δημοσίου τομέα.
ζ. Εκείνος που έχει απολυθεί από θέση δικαστικού λειτουργού, δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή υπαλλήλου του ευρύτερου δημοσίου τομέα ή από θέση δικηγόρου ή συμβολαιογράφου, λόγω αμετάκλητης ποινικής καταδίκης ή για πειθαρχικούς λόγους.
η. Εκείνος ο οποίος δεν έχει το ήθος και το χαρακτήρα που αρμόζει σε δικαστικό λειτουργό για τη διαπίστωση των οποίων αποφαίνεται με αιτιολογημένη απόφασή του, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου :
(1) Το Δικαστικό Συμβούλιο του Πρωτοδικείου του τόπου της κατοικίας του, που συγκροτείται κατά τις διατάξεις του οργανισμού των δικαστηρίων, εάν είναι δικηγόρος, πτυχιούχος ή δημόσιος υπάλληλος,
(2) Το Δικαστικό Συμβούλιο του Στρατιωτικού Δικαστηρίου στο οποίο υπηρετεί ο Στρατιωτικός Δικαστικός Γραμματέας ή στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται η υπηρεσία εκείνου που δεν υπηρετεί σ’ αυτό. Σε περίπτωση που η απόφαση δεν είναι θετική ή ομόφωνη, το θέμα του ήθους των συγκεκριμένων υποψηφίων δικαστικών λειτουργών παραπέμπεται από το Συμβούλιο υποχρεωτικά στο Συμβούλιο Εφετών ή στο Συμβούλιο του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, αντίστοιχα.
θ. Εκείνος που έχει παραπεμφθεί για πλημμέλημα από εκείνα που αναφέρονται στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 6 ή για κακούργημα, καθώς και εκείνος που έχει καταδικασθεί με οριστική απόφαση για ένα απ’ αυτά τα εγκλήματα. Το κώλυμα αυτό ισχύει μέχρις ότου εκδοθεί αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα ή αμετάκλητη αθωωτική απόφαση.
ι. Εκείνος που δεν είναι αρτιμελής και υγιής σωματικά ή ψυχικά. Η εξέταση της υγείας των υποψηφίων δικαστικών λειτουργών γίνεται με τη διαδικασία που καθορίζεται στις παραγράφους 18, 19 και 20.
7. Η παραγραφή πλημμελήματος από εκείνα που αναφέρονται στην περίπτωση δ΄ της παρ.6 ή κακουργήματος δεν αίρει το κώλυμα, εφόσον ο υποψήφιος έχει παραπεμφθεί αμετακλήτως στο ακροατήριο. Επίσης δεν αίρουν το κώλυμα η
αποκατάσταση, η χάρη και η αναστολή εκτέλεσης της ποινής, έστω και αν πέρασε ο χρόνος της αναστολής.
8. Η παραγραφή της ποινής που έχει επιβληθεί με την καταδικαστική απόφαση ή η άρση των συνεπειών της απόφασης για ένα από τα εγκλήματα της παραγράφου 6 δεν αίρει το κώλυμα.
9. Τα απαιτούμενα προσόντα για το διορισμό πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο έναρξης του διαγωνισμού και κατά το χρόνο διορισμού. Μόνο το προσόν της ηλικίας αρκεί να υπάρχει κατά το χρόνο έναρξης του διαγωνισμού.
10. Τα κωλύματα της παραγράφου 6 πρέπει να μην υπάρχουν κατά το χρόνο έναρξης του διαγωνισμού και κατά το χρόνο του διορισμού.
11. Ως χρόνος έναρξης του διαγωνισμού θεωρείται η πρώτη ημέρα μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών και συγκεκριμένα η 20 Απρ 2018, σύμφωνα με την παρ.15.

Διαβάστε όλη τη προκήρυξη ΕΔΩ

  • Μοιράσου αυτό το άρθρο με τους φίλους σου στο Facebook (μπορεί κάποιον-α να τον ενδιαφέρει)
  • Ακολουθήστε μας στη σελίδα μας στο Facebook για να ενημερώνεστε καθημερινά για όλες τις νέες θέσεις εργασίας, επιδοτούμενα προγράμματα, νέα που αφορούν το ΕΣΠΑ και την επιχειρηματικότητα ή εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνεται δωρεάν στο email σας όλες τις ανακοινώσεις μας